Sektöre Bakış

HUBUBAT,  BAKLİYAT,  YAĞLI  TOHUMLAR VE   MAMULLERİ  SEKTÖRÜ

202YILI RAPORU

 1-      DÜNYA TİCARETİ

 

I- DÜNYADEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİTİCARE

 

2019yılındadünyadeğirmenciliksektöihracatıbiröncekiyılagöre%1

oranındaartışgöstererek20,2milyar$seviyesindegerçekleşmiştir.2019yılı

itibariyle,dünyadeğirmencilikihracatındailkbeşülkeAlmanya, Tayland, Türkiye,BelçikaveFransa’dır.Türkiye,182ülkearasında%6,4’lük payile dünyanın  en  çok  değirmencilik  ürünleri  ihracatı  yapan  3.  ülkesi  olarak

geçen yıla göre bir basamak yükselmiştir.

 

Grafik 1.DünyaDeğirmencilik Ürünleri Sektörü İhracatındaBaşlıcaÜlkeler

   

Kaynak: TradeMap

 

Aynıyıldünyanıntoplamdeğirmencilikürünleriithalatıbiröncekiyılagöre hemenhemendeğişmeyerek21,1milyar $olmuştur.Değirmencilik ürünlerindeenönemliithalatçıülkelerABD,Çin,Hollanda, Almanyave Brezilya’dır. Türkiyeise, değirmencilik ürünleri ithalatı yapan 224 ülke arasından en fazla ithalat yapan 45.ülke olup, aldığı pay %0,52’dir.

Raporun devamı İçin Tıklayınız


 

 

 

 

 
Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya ANKARA
Tel: (312) 4472740
Faks: (312) 4469605
E-Posta: info@oaib.org.tr