SON EKLENENLER
 
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyelerine Genel Kurul Çağrısı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOH. VE MAM. İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI

 

SİRKÜLER (H-2013 )

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündem, toplantı yeri ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genel Kurul birinci toplantısı için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın Ek’te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Bilgileri ve katılım sağlamanızı önemle rica ederim.

Özkan AYDIN

Genel Sekreter

G Ü N D E M

 1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 2. Başkanlık divanının seçilmesi,
 3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
 4. Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
 5. Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
 6. Yönetim kurulu ibrası,
 7. Denetim kurulunun ibrası,
 8. 2012 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
 9. Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu’nun 2012 yılı mali tablolarının ve 2013 yılı bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,
 10. Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh. Ve Mam. İhracatçıları Birliği’nin hissedarı olduğu İTAŞ A.Ş.’nin hisse devri, sermaye artırımı veya satış usulleri yoluyla şirket faaliyetinin devamının sağlanması veya tasfiyesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,
 11. Dilekler ve kapanış
ÇOĞUNLUK ŞARTLI I.TOPLANTITARİHİ ve SAATİ18.04.2013 Perşembe Saat 15:00
ÇOĞUNLUK ŞARTSIZ II. TOPLANTI TARİHİ ve SAATİ19.04.2013Cuma Saat 15:00
YILLIK AİDAT BORÇLARININ ÖDENMESİNİN SON GÜNÜ15.04.2013 Pazartesi
TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI KABULÜNÜN SON GÜNÜ15.04.2013 Pazartesi

Toplantı yeri:Genel Sekreterlik hizmet binası

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oaib.gov.tr internet adresimizden ulaşılabileceği gibi 0312 4472740/143-145 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

Ek:

1) Bilgi Notu (2 Sayfa)

2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği

Ek.1

BİRLİKLERİMİZ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5910 sayılı Kanun” ve buna bağlı olarak 3 Eylül 2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” ile 4 Mart 2010 tarih ve 27511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

Tüzel kişiler, genel kurulda ilgili mevzuata göre temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Genel kurul toplantılarına vekaleten iştirak edilemez. Temsilci Bildirim Yazısını, genel kurul toplantı tarihleri itibarı ile geçerli firma imza sirküleri veya ticaret sicil gazetesi ile birlikte ilk toplantı tarihinden itibaren en geç 3 iş günü öncesine kadar Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına intikal ettiren üyeler iştirak edebileceklerdir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir. Faks ve elektronik posta yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir.3 gün hesabında birlik kayıtları esas alınacaktır.Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İHRACATIN TEVSİKİ

Son iki takvim yılı içinde (2011-2012) üyesi bulunduğu birliğin iştigal alanına giren maddelerden üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabitutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtlarıile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik eden üyeler genel kurullara katılabilecektir. Gümrük beyannamesi tevsiki gerekmesi halinde gümrük onaylı beyanname aslının ibrazı gerekmektedir.

2. ÜYE AİDAT BORCU:

Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, biten takvim yılı itibariyle ilgili birliğe ait yıllık aidat borçlarını, ilk genel kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün öncesine kadar ödemiş olmaları gerekmektedir.Yıllık aidat borçları; Genel Sekreterlik merkezine veya irtibat bürolarına, diğer genel sekreterlik veznelerine ödenebileceği gibi aşağıda yazılı banka hesap numaralarına birlik sicil numarası ve vergi numarası belirtilmek suretiyle ödenebilir.

BİRLİK İŞ BANKASI ŞUBE KODU IBAN NUMARALARI HESAP NO
HUBUBAT KÖROĞLU 4234 TR26 0006 4000 0014 2340 3846 45 384645

 3. TEMSİL:

Gerçek Kişi İhracatçılar (Şahıs Firmaları)

Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz gerçek kişilerin temsilci bildirim yazısı vermelerine gerek olmayıp, kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ) göstermek suretiyle genel kurula katılabilirler.

Tüzel Kişi İhracatçılar:

Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz tüzel kişilerin “Temsilci Bildirim Yazısını” ve buyazının ekine, yazıda adı geçen kişinin temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir, genel kurultoplantı tarihi itibarı ile geçerli olan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ile birlikte bir örneğini veya noter tasdikli suretlerini ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün önce çalışma saati sonuna kadar Genel Sekreterliğimize ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.

4. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKINI HAİZ ÜYE LİSTELERİ,

 • Genel Sekreterliğimiz, ilk toplantı tarihinden en geç 3 gün öncesi mesai saati bitimine kadar temsilci bildirim yazılarını kabul edecektir.
 • Genel kurullara katılmak isteyen üyelerimizin; yıllık aidat borçlarını ilk toplantı tarihinden en geç 3 gün öncesi mesai saati bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir.
 • Genel Sekreterlik vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren listeyi ilk toplantı tarihinden en az 12 gün önce, birlik merkezinde ilan ederek 3 gün üyelerin incelemesine sunar.
 • İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar genel sekreterlikce incelenir ve en geç 2 gün içinde kesin olarak karara bağlanır.
 • Genel kurula katılma hakkına haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden 7 gün önce birlik merkezinde ilan edilir.
 • Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.

5. GENEL KURUL TOPLANTILARI

 • Birliklerimizin genel kurul toplantılarının birincisi, genel kurula katılma hakkını haiz üyesayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması halinde yapılabilecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantılarda çoğunluk aranmayacaktır.
 • İkinci genel kurul toplantısı, yönetim kurulu başkanı, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı, divan heyeti sayısı ve seçim sandık kurulunda yer alacak asil ve yedek üyeler toplamından az üye ile yapılamayacaktır. Bu sayı 30’dur.
 • Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
 • Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

Ek.2 TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

 

 

 
Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya ANKARA
Tel: (312) 4472740
Faks: (312) 4469605
E-Posta: info@oaib.org.tr