SON EKLENENLER
 
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhr. Brl. Üyelerine Genel Kurul Çağrısı

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündem, toplantı yeri ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genel Kurul birinci toplantıları için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantılar çoğunluk aranmaksızın Ek’te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

G Ü N D E M

1) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
2) Başkanlık divanının seçilmesi,
3) Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
4) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
5) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
6) Yönetim kurulu ibrası,
7) Denetim kurulunun ibrası,
8) 2016 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
9) Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu; Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu ile Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu’nun 2015 yılı mali tabloları ve faaliyet raporu ile 2016 yılı bütçesi ve iş programının görüşülmesi ve oylanması
10) Dilekler ve kapanış.

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI

I.TOPLANTI
TARİHİ ve SAATİ

I.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ 
TARİHİ ve  SAATİ

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 28.04.2016
Perşembe
Saat 14:00
29.04.2016
Cuma
Saat 14:00


Toplantı yeri: Genel Sekreterlik hizmet binası

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oaib.org.tr internet adresimizden ulaşılabileceği gibi 0312 447 27 40/149-151 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

BİRLİĞİMİZ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5910 sayılı Kanun” ve buna bağlı olarak 3 Eylül 2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” ile 4 Mart 2010 tarih ve 27511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI


Tüzel kişiler, Genel Kurul’da ilgili mevzuata göre temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Genel kurul toplantılarına vekaleten iştirak edilemez. Temsilci Bildirim Yazısını, Genel Kurul toplantı tarihleri itibarı ile geçerli firma imza sirküleri veya Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte ilk toplantı tarihinden itibaren en geç 3 iş günü öncesine kadar (Takvim Ek 3’te yer almaktadır.) Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına intikal ettiren üyeler iştirak edebileceklerdir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir. Faks ve elektronik posta yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir. 3 gün hesabında birlik kayıtları esas alınacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İHRACATIN TEVSİKİ

Son iki takvim yılı içinde (2014-2015) üyesi bulunduğu birliğin iştigal alanına giren maddelerden üyesi olduğu birlik üzerinden fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik eden üyeler genel kurullara katılabilecektir. Gümrük beyannamesi tevsiki gerekmesi halinde gümrük onaylı beyanname aslının ibrazı gerekmektedir.

2. ÜYE AİDAT BORCU:

Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, biten takvim yılı itibariyle ilgili birliğe ait yıllık aidat borçlarını, ilk genel kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün öncesine kadar ödemiş olmaları gerekmektedir. (Takvim Ek 3’de yer almaktadır.)Yıllık aidat borçları; Genel Sekreterlik merkezine veya irtibat bürolarına, diğer genel sekreterlik veznelerine ödenebileceği gibi aşağıda yazılı banka hesap numaralarına birlik sicil numarası ve vergi numarası belirtilmek suretiyle ödenebilir.

BİRLİK

İŞ BANKASI

ŞUBE KODU

IBAN NUMARALARI

HESAP NO

 HUBUBAT

KÖROĞLU

4234

TR26 0006 4000 0014 2340 384645

384645


3. TEMSİL:

Gerçek Kişi İhracatçılar (Şahıs Firmaları)

Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz gerçek kişilerin temsilci bildirim yazısı vermelerine gerek olmayıp, kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ) göstermek suretiyle genel kurula katılabilirler.

Tüzel Kişi İhracatçılar :

Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz tüzel kişilerin “Temsilci Bildirim Yazısını” ve buyazının ekine, yazıda adı geçen kişinin temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir, genel kurul toplantı tarihi itibarı ile geçerli olan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ile birlikte bir örneğini veya noter tasdikli suretlerini ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün önce çalışma saati sonuna kadar Genel Sekreterliğimize ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.


4. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKINI HAİZ ÜYE LİSTELERİ

  • Genel Sekreterliğimiz, ilk toplantı tarihinden en geç 3 gün öncesi mesai saati bitimine kadar (Takvim Ek 3’de yer almaktadır.) temsilci bildirim yazılarını kabul edecektir.
  • Genel kurullara katılmak isteyen üyelerimizin; yıllık aidat borçlarını ilk toplantı tarihinden en geç 3 gün öncesi mesai saati bitimine kadar (Takvim Ek 3’de yer almaktadır.) ödemeleri gerekmektedir.
  • Genel Sekreterlik vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren listeyi ilk toplantı tarihinden en az 12 gün önce, birlik merkezinde ilan ederek 3 gün üyelerin incelemesine sunar.
  • İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar genel sekreterlikce incelenir ve en geç 2 gün içinde kesin olarak karara bağlanır.
  • Genel kurula katılma hakkına haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden 7 gün önce birlik merkezinde ilan edilir.
  • Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmez.


5. GENEL KURUL TOPLANTILARI

  • Birliklerimizin genel kurul toplantılarının birincisi, genel kurula katılma hakkını haiz üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması halinde yapılabilecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantılarda çoğunluk aranmayacaktır.
  • İkinci genel kurul toplantısı, yönetim kurulu başkanı, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı, divan heyeti sayısı ve seçim sandık kurulunda yer alacak asil ve yedek üyeler toplamından az üye ile yapılamayacaktır. Bu sayı 30’dur.
  • Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.
  • Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

Temsilci Bildirim Yazısı

GENEL KURUL TOPLANTI TAKVİMİ

SıraİşHububat
1Yıllık Aidat Borçlarının Ödenmesinin Son Günü25.04.2016 Pazartesi 
2Temsilci Bildirim Yazısı Kabulünün Son Günü25.04.2016 Pazartesi 
3Genel Kurul 1. Toplantısı28.04.2016 Perşembe
Saat 14:00
 4Genel Kurul 2. Toplantısı29.04.2016 Cuma 
Saat 14:00 

 

 
Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya ANKARA
Tel: (312) 4472740
Faks: (312) 4469605
E-Posta: info@oaib.org.tr